3 ÇITALI PLANI

 

Ýþte hepimizin çok iyi bildiði altýgen .Yapmasý çok kolay.Uzun kuyruðu sayesinde oldukça dengeli ve çok rüzgarlý havalarda bile uçurmaya uygun. Ýhtiyacýnýz olan malzemeler heryerde bulabileceðiniz türden.

Uçurtmanýzý istediðiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha büyük veya küçük yapmak isterseniz çýtalarýnýzýn kalýnlýðýný dikkat etmelisiniz.

Malzemeler :

1-) 3 adet 75 cm boyunda 6-7 mm kalýnlýðýnda çýta

2-) 1 adet istediðiniz renk yaðlý kaðýt

3-) Ýskeleyi oluþturmak için pamuklu ip

4-) Tutkal veya yapýþtýrýcý bant

5-) Keskin çaký veya býçak ,makas , cetvel ,kurþun kalem

6-) Uçurmak için kullanacaðýmýz ip .

Çýtalarýn ayný boyda olmasýna dikkat edin . Deðillerse çakýnýzla keserek ayný boya getirin.

Çýtalarýn heriki ucunu da iskeleyi oluþtururken baðlayacaðmýz ipin kaymamasý için hafifçe yontun.

Cetveliniz yardýmýyla 3 çýtanýn da ortasýný iþaretleyin. Ýþaretlediðiniz yerleri çakýnýzla , çýtayý çok zayýflatmamaya dikkat ederek hafifçe yontun. Bunu yapmamýzýn amacý iskeleyi oluþtururken 3 çýta üst üste geleceði için kaymasýný önlemektir.

Þimdi ipinizden 1 metre kadar kesip yere serin. Çýtalarý þekilde gördüðünüz gibi ortadan baðlamak amacýyla bu ipi kullanacaðýz. Çýtalarý orta noktalarý üstüste gelecek þekilde yere serdiðiniz ipin üzerine koyun , çýtalarý kaydýrmamaya çalýþarak ipi biraz da gergin bir þekilde dolamaya baþlayýn ve birkaç tur doladýktan sonra çözülmesini önlemek için üstüste iki düðüm atýn. Uzun kalan ipleri kesmeyin. Bu ipi daha sonra denge yapmak için kullanacaðýz

 

Ýskeleyi oluþturmak için yine ipinizden 2 metre kadar alýn ve çýtalardan birinin ucuna baðlayýn. Burasý çok önemli. Uçurtmanýzýn tam bir altýgen görünümünde olmasý için çok dikkatli olmanýz gerekiyor. Çýtanýn ucuna baðladýðýnýz ipi 37,5 cm (çýtanýn ucu ile merkezi arasýndaki mesafeyi de ölçü olarak kullanabilirsiniz ya da cetvelinizi ) uzatarak komþu çýtanýn ucuna dolamaya baþlayýn ve 3 tur attýrdýktan sonra bir düðüm atýn. Bu iþlemi ipi ilk baðladýðýnýz uca kadar devam ettirin. Son düðümü atarken iskele iplerinizin biraz gergin olduðunu kontrol edin.. Artan ipi kesin. Evet iskelenizin tam bir altýgen görünümünde olmasý uçurtmanýzý havada güzel gösterecektir. Eðer sizinki tam altýgen olmadý ise de zararý yok , uçurtmanýzýn uçmasýna engel olmayacaktýr.

 

Þimdi kaðýdýnýzý yere yayýn ve iskelenizi ortadaki düðüm alta gelecek þekilde kaðýdýnýzýn üzerine koyun. Kesmeye baþlamadan önce yapýþtýrýcý bantýnýzla , iskeleyi kaymamasý için bir-iki yerden kaðýda tutturun. Makasýnýzla üstte gösterilen þekilde kesin ve bu kestiðiniz çýkýntýlarý katlayarak bant veya tutkalla yapýþtýrýn. Bunu yaparken kaðýdýnýzýn biraz bol (çok gergin deðil ) olmasýna dikkat edin yoksa uçurtmanýz rüzgarý tutamayabilir .

 

 

 

 

 

Evet en zor kýsým bitti. Þimdi uçurtmanýzý çevirin ve tam ortasýnda küçük bir delik açýn .Ýskelenin ortasýnda býraktýðýnýz ipinizin her iki ucunu da bu delikten dýþarý çýkartýn. Eðer bu ipiniz (her ikisi de ) 50 cm den kýsa ise ipinizden bir parça daha baðlayarak uzatýn.

 

Þimdi de dengeyi yapalým. Yaklaþýk 90 cm uzunluðunda (bize lazým olan kýsým 75-80 cm ama düðümleri atmak için 90 cm kesiyoruz ) kadar bir ipi alarak çýtalardan herhangi birinin ucuna sýkýca baðlayýn. Yaklaþýk 75-80 cm uzattýktan sonra ipin diðer ucunu komþu çýtanýn ucuna baðlayýn. Ortadan çýkan ipi yaklaþýk 38 cm kadar uzatýp bu ipin tam ortasýna baðlayýn. Ýþte denge tamam.

Kuyruk baðlamak için yine 90 cm kadar ipi tekrar ayný þekilde baðlayýn. Bu dengeye de yapacaðýnýz kuyruðu baðlayacaksýnýz.

Kuyruk :

Kuyruk uzunluðu yaklaþýk olarak çýta boyunuzun 5-6 katý civarýndadýr. Ancak çok þiddetli rüzgarlarda bu uzunlukta bir kuyruk kýsa gelebilir ve uçurtmanýzýn takla atmasýna neden olabilir. Kaplama kaðýdýnýzýn arta kalan kýsmýndan eni 1 cm civarý uzunluðu 50 cm civarý þeritler kesin ve bunlarý 2 cm arayla kuyruk ipine baðlayýn. Kuyruðunuz yeterli uzunluða gelene kadar devam edin. Kaplama kaðýdýnýz muhtemelen yetmeyecektir. Kuyruk için herhangi bir ambalaj kaðýdýný veya naylon torba da kullanabilirsiniz. Bittiðinde kuyruk ipinin bir ucunu , kuyruk dengesinin tam ortasýna baðlayýn.

Uçurtmanýzý uçurmak için kullanacaðýnýz naylon ipinizi ortadan çýkan ve üst dengeye baðladýðýnýz pamuklu ipin ucuna sýkýca baðlayýn.

Uçurtmanýz hazýr.

 

 

Uçurtmanýzý uçururken aþaðýdaki tavsiyelere mutlaka uyun. !

DÝKKAT

Uçurtmanýzý havaalanýna , ana yollara yakýn yerlerde ve elektrik tellerine takýlma olasýlýðý olan yerlerde uçurmayýn !

Açýk alanlarda uçurun. Uçururken , uçurtmanýzýn düþmesi halinde etraftaki insanlara zarar vermeyecek mesafelerde olmasýna dikkat edin !

Eðer yaptýðýnýz uçurtma büyükse ,uçururken ip elinizi kesebilir .Böyle durumlarda eldiven kullanýn. !

ÝYÝ RÜZGARLAR

Ana Sayfa