HARGRAVE (ANGLED)

Ten latawiec zrobi³em na wakacjach z folii, bambusowych prêtów, taœmy samoprzylepnej, sznurka i kleju. Jest wzorowany na latawcu Hargrave. Zmodyfikowa³em go wyginaj¹c p³aty w górê. Na szkicach przedstawi³em koncepcjê. Poszycie zrobi³em sklejaj¹c je taœm¹ samoprzylepn¹ bez dodatkowych kieszeni na pod³u¿nice jak te przedstawione na trzecim szkicu.

This kite I've built during vacation. It is made of plastic foil, bamboo sticks, adhesive tape, string and glue. It is in fact the Hargrave kite but I've modified it slightly. The  difference lies in the angled wings. Shown scratches describes conception. I've made the sail of plastic foil, fixed by adhasive tape. It has no additional pockets like that on the third scratch.

(Kliknij na zdjêcie/ click on the picture)

SZKIC/SCRATCH


 

REALIZACJA / REALISATION

Koñcówki rozpórek zrobione z kawa³ków bambusa rozciêtego wzd³u¿, owiniête sznurkiem i posmarowane klejem.
Spine ends made of bamboo which had been cut along the stick, wraped by string and glued.

  latawce