POCKET SLED

 

Pocket Sled yaptýktan sonra katlayýp cebinize bile koyabileceðiniz çýtasýz bir uçurtmadýr.

Þekildeki büyük parçadan bir , küçük parçadan ise 2 adet kesin. Büyük parçanýn ip baðlayacaðýmýz noktalarýný yapýþtýrýcý bant ile kuvvetlendirin.

 

 

 

Küçük parçalarý aþaðýdaki þekilde gördüðünüz gibi büyük parçaya yapýþtýrýcý bant ile yapýþtýrýn.

 

 

 

 Denge ipinizi baðladýktan sonra uçurtmanýz hazýr. Küçük parçalar rüzgarýn etkisi ile þiþerek uçurtmanýzý rijit bir hale getirecektir. Uçurtmanýzý havalandýrýrken bu kýsmýn þiþmesine yardýmcý olun.

 

Ana Sayfa