ROKAKU PLANI

Kuyruksuz uçabilen bir altýgen yapmak ister miydiniz ? Ýþte size Rokaku.

Eðer klasik altýgen uçurtma yapma konusunda tecrübeniz var ise bu uçurtmayý yapmak sizin için çok kolay olacaktýr. Hiçbir tecrübeniz yoksa bile bu uçurtmanýn yapýmý gerçekten çok kolay. Rokaku hafif ve orta þiddette rüzgarlarda uçan bir uçurtma . Çok dik açý ile uçuyor. Yani benim uçurtmam herkesin uçurtmasýnýn üstünde olsun diyorsanýz bu uçurtma tam size göre. Avrupa'daki en yaygýn ve popüler uçurtma Rokaku. Rokaku ' nun bizim klasik altýgenden en önemli farký kuyruksuz uçabilmesi. Bu uçurtmanýn kuyruksuz uçabilmesini saðlayan yatay çýtalarýnýn arkaya doðru bükülmüþ olmasý. Yani klasik altýgen rüzgara karþý dümdüz dururken Rokaku arkaya doðru esnetilmiþ yatay çýtalarý sayesinde rüzgarýn her iki tarafýndan yalayarak geçmesine izin veriyor.

Bu planda her yerde bulabileceðiniz malzemelerin kullanýldý.

Verilen ölçüleri ölçekli olarak büyültmek veya küçültmek mümkündür.

Malzemeler :

1- ) 56 cm uzunluðunda tercihen 3x 10 mm ( veya 3x 8 mm ) kalýnlýðýnda 2 adet tahta çýta. Çýtalarýn illa bu kalýnlýkta olmasý gerekmiyor. Biraz daha kalýn veya ince olabilir. Çýtalarýn esneyebilir olmasý önemli.

2- ) 67,4 cm uzunluðunda 5 x 5 mm kalýnlýðýnda 1 adet çýta.

3- ) Ýskeleti oluþturmak için pamuklu ambalaj ipi. Ýpin gerildiðinde uzamamasý gerekiyor.Bu yüzden naylon türevi ip kullanmamaya dikkat edin.

4- ) Kaplamak için naylon veya ince dayanýklý kaðýt. ( defter kaplama naylonlarý olabilir. )

5- )Yapýþtýrýcý bant

 

 

Çýtalarýn uç kýsýmlarýnda ve B , D , B1 ve D1 noktalarýnda aþaðýdaki çizimde gördüðünüz gibi çentik açýn.

 

C ve C1 noktalarýndan çýtalarý birbirine sýkýca baðlayýn.

Ýpinizi kenar noktalarýna baðlayarak iskeleti oluþturun. Çýtalarýn birbirine 90 derece olmasýna dikkat edin.

Ýskeleti oluþturduktan sonra sýra kaplamaya geldi.Defter kaplamaktan farklý deðil.

 Kaplarken kaymamasý için çýtalardan ve iplerden naylona bantla yapýþtýrsanýz daha kolay olacaktýr

 

Kapladýktan sonra uçurtmanýzýn önden görünüþü aþaðýdaki gibi olacaktýr.

Þimdi en önemli bölüme geldik. Uçurtmanýzýn kuyruksuz uçabilmesi için yatay çýtalardan arkaya doðru bükmeniz gerekiyor. Resimler l yaklaþýk olarak ne kadar bükmeniz gerektiðini gösteriyor. Üst germe ipinin merkezi ile C notasý arasý 8-9 cm ; alt germe ipinin merkezi ile C1 noktasý 9-10 cm civarýnda olmalýdýr. ( Alttaki yatay çýtayý üsttekine göre biraz daha fazla bükmeniz uçurtmanýzýn daha stabil uçmasýný saðlayacaktýr. ) Bu ölçüler yaklaþýk ölçülerdir , biraz az veya çok olmasý önemli deðildir.

 BX1 = DX1 = 142 cm

B1X2 = D1X 2=142 cm

X1X=47

X2X=55

X noktasýna uçurmak için kullanacaðýnýz ipi baðlayacaksýnýz.

 

 

 

Ana Sayfa