Uçurtmanýn Adý : SLED

Yapýmý en kolay uçurtmalardan biridir. Ýhtiyacýnýz olan malzemeler her yerde bulabileceðiniz türdendir.

Malzemeler :

1- 90 x 72 cm ölçülerinde ince naylon (defter kapladýklarýmýzdan ) . Alternatif olarak çöp torbasý veya marketlerde verilen büyük poþetler de kullanýlabilir.

2- 3 adet 5 x 5 mm kalýnlýðýnda 72 cm uzunluðunda tahta çýta.

3- Makas , yapýþtýrýcý bant

4- Ýp

 

 

Naylonunuzu 90 x 72 mm ölçülerine getirin. Daha sonra aþaðýdaki þekilde gördüðünüz gibi kenarlarýndaki ve ortasýndaki ( açýk renkli 5 adet ) üçgenleri keserek uçurtmanýzýn þeklini oluþturun. 

 

 Siz de aþaðýdaki þekli elde etmiþ olmalýsýnýz.

Þimdi sýra , 3 adet çýtayý , yapýþtýrýcý bant ile deðiþik yerlerden yapýþtýrmaya geldi.

Her bir çýtayý örneðin çizimdeki gibi 5 yerden yapýþtýrmanýz yeterli olacaktýr.

Denge ipini takmak için A ve B noktalarýndan 2 delik açýn ! ( Delikli zýmba kullanýlýrsa daha iyi olur ) Bu deliklerin yýrtýlmamasý için etrafýný yapýþtýrýcý bant ile kuvvetlendirin. Yaklaþýk 120 cm uzunluðunda bir ip kesin ve bir ucunu A deliðine , diðer ucunu B deliðine baðlayýn. Son olarak uçurma ipinizi denge ipinin tam ortasýna baðlayýn . Eðer tam ortasýna baðlamazsanýz uçurtmanýz dengeli uçmayacak ve devamlý bir tarafa doðru gitmeye çalýþacaktýr.. Uçurtmanýz hazýr.

 

 

 

Ana Sayfa