TETRAHEDRON

Tetrahedron Uçurtma Yapalým.

Malzemeler :24 adet 20cm saman (el iþleri için satýlanladan ),ip , tutkal ,defter kaplama kaðýdý, ince karton ,makas, cetvel, kalem, iletki

4 adet 115 cm uzunluðunda ip kesin. 4 adet 64 cm uzunluðunda ip kesin. 3 tane samaný 115 cm uzunluðundaki ipe , ipin bir ucu kýsa bir ucu uzun kalacak þekilde geçirin ve baðlayýn

2 adet samaný 64 cm uzunluðundaki ipe geçirin ve uçlarýný önceki yaptýðýnýz üçgenin düðüm olmayan köþelerine baðlayýn .

1 adet samaný ilk üçgenden çýkan uzun ipe geçirin ve çýkan ipi ikinci üçgenin ortasýna baðlayýn. Fotoðrafa bakýn...A yý B ye baðlayýn !

Ýþte bir Tetrahedron. Aynýsýnda 3 tane daha yapýn.

Kaplama kaðýdýnýzý alýn (50.8x76.2 cm) 4 kez katlayýn .

 

Katlanmýþ kaðýdýnýz þu an yaklaþýk 13 x 19 cm ölçülerine gelmiþ olmalýdýr.

Ýnce kartonunuzdan aþaðýdaki ölçülerde bir kalýp kesin.

 

Katlamýþ olduðunuz kaðýdýnýzýn üzerine kalýbýnýzý resimdeki gibi koyun ve kesin.

Aþaðýdaki resimdeki gibi 4 adet kaplama kaðýdý elde etmiþ olmalýsýnýz.. Uçurtmanýzý çok renkli yapacaksanýz bu iþlemi diðer renkli kaplama kaðýtlarýnýz için de yapmalýsýnýz.

Elde ettiðiniz kaplama kaðýtlarýný tetrahedron iskeletlerine dikkatlice yapýþtýrýn.

Kaðýdýnýz tetrahedronun iki yüzünü kaplayacaktýr..

Köþelerden artan ipleri birbirine baðlayarak 4 küçük tetrahedronu resimdeki gibi birbirine baðlayýn.

Kaplý olan yüzlerin ayný tarafa baktýðýndan emin olun yoksa uçurtmanýz uçmaz.

Dengenin Yapýlmasý

 

45 cm uzunluðunda bir ip kesin ve tam ortasýnda þekildeki gibi bir düðüm yapýn.

 Bu ipin bir ucunu A �ya baðlayýn. Diðer ucunu B noktasýna baðlayýn. Düðümü ortaya getirmeye çalýþýn.

61 cm lik bir ip daha keserek bir ucunu C noktasýna baðlayýn.

Ýpi gergin þekilde ortadaki düðüme baðlayarak diðer ucunu D noktasýna baðlayýn. Burada ortadaki düðümden tutulup çekildiðinde bütün ipler ayný gerginlikte olmalý.(Biraz zor ama hepsi bu kadar )

 

Uçurma Ýpinizi düðüme baðlayýn. Uçurtmanýzýn kuyruða ihtiyacý yoktur. Uçurtmanýz düðüm noktasý yukarýda dururken. Uçurtmanýzdan 10-15 adým uzaklaþýn .Yüzünüz uçurtmanýza dönükken rüzgar sýrtýnýza doðru esecek þekilde durmalýsýnýz. Yeterince rüzgar varsa ipi hýzlýca çektiðinizde uçurtmanýz havalanacaktýr. Uçurtmanýz yükselirken ipinizi salýn ve uçurtmanýzý daha yükseðe çýkartýn. Unutmayýn :Ýpiniz herzaman gergin olmalý.

 

 Ýyi Rüzgarlar

 

Glenda Woodburn 'e teþekkürler

Ana Sayfa