YILDIZ

Eðer bu sayfaya '' 3 Çýtalý Planý '' sayfasýna uðramadan geldinizse lütfen önce 3 Çýtalý Planý sayfasýna giderek baþlangýçtaki iskeletin kurulmasý ile ilgili adýmlarý oradaki açýklamalara göre yapýn.

Yýldýz yapmak için 2 farklý renkte kaðýda ihtiyacýnýz olacak. Ýskeletiniz kurulu ise baþlayabiliriz. Ýpi iskeletin A noktasýna tekrar baðlayarak bu kez 25 cm yerine 37.5 cm ölçerek (yani X noktasýna kadar )B noktasýna baðlayýn. Ayný iþlemi A noktasýna dönene kadar sürdürün.

Yýldýzý Oluþturun. Þimdi yaklaþýk 50-60 cm uzunluðunda bir ipi D noktasýna baðlayýn ve ipin diðer ucunu ,iskeletin altýgen þeklini bozmayacak kadar gerdirerek E notasýna baðlayýn. Bu iþlemi diðer 2 kýsým için de yapýn. Yýldýzýnýz oluþmuþ durumda.

Yýldýzý Kaplayýn Yýldýzý þekildeki gibi kaplayýn

Kenarlarý Kaplayýn. Kenarlarý diðer renk kaðýdýnýzla þekildeki gibi kaplayýn. Uçurtmaya önden bakýldýðýnda kenar kaplamalar yýldýzýn üzerine gelecek þekilde yapýþtýrmalýsýnýz.Bu yüzden yýldýzýn güzel görünmesi için BD ve DC kenarlarýný mümkün olduðunca düzgün kesmeye çalýþýn.

Dengeyi Yapýn Dengeyi ve kuyruðu yapmak için tecrübeniz yoksa 3 Çýtalý Planýndaki açýklamalardan yararlanabilirsiniz.

Evet uçurtmanýz hazýr. Lütfen þu kurallara uyun !

Uçurtmanýzý havaalanýna , ana yollara yakýn yerlerde ve elektrik tellerine takýlma olasýlýðý olan yerlerde uçurmayýn ; açýk alanlarda uçurun. Uçururken , uçurtmanýzýn düþmesi halinde etraftaki insanlara zarar vermeyecek mesafelerde olmasýna dikkat edin.

Eðer yaptýðýnýz uçurtma büyükse ,uçururken ip elinizi kesebilir böyle durumlarda eldiven kullanýn.

ÝYÝ RÜZGARLAR !

 

Ana Sayfa